Tokyoflash in the Media

Places you might find Tokyoflash mentioned...

Email Newsletter

on the WEB A few of the popular gadget & design websites where you can find Tokyoflash watches.

Gizmodo Engadget Cnet The Verge Designboom

in Print A selection of magazines from around the world that regularly feature Tokyoflash watches.

magazine covers

in the Movies Blockbuster movies using Tokyoflash watches as props.

movie clips

in Music Musicians who wear Tokyoflash watches.

simple plan Zebra head Fliptones

Magazine archive
A collection of magazine reviews and articles on Tokyoflash over the years.

Magazines: 2008 May

Shinshoku and Geomesh featured in Croatian Bizz magazine <back

50 lifestyle / tokyoflosh solovi
vremena
Geomesh
Za poslovnog je čovjeko ručni sot od posebnog zna čajo. Jedinslven slmbol moéi i uspjeha - provi ručni sat u poslovnom svijetu mom bili i precizan i pouzdan. dizaj nerski dotjemn i izdržljiv. drukčijl od SVlh i nenometljivo superiomn. DOlsta zahtjevna zadaéa za nopmvu kojo prvenstveno mjeri prolok vremena. Ali. u solisliClronom svijetu ni~ta nije jednostavno.
Poslovni Ijudi donos drukčijl su od onih lučer. Sve se oko njih mijenjo pa tako i - ručni sat na njegovoj ili njezinoj ruci! Rolex je možda blo slalusnl simbol pohle pnlh osamdeselih. oli novo le tisuélleée dobo novog po slovnog okruženla. korporolivne odgovornosli. ekolo~ke svijesli. lehnolo~kih inovacijo ... Ako još niste čuli za njih.
novog
Vrijeme Rolexa je prošlo. Poslovnjaci 21. stoljeéa na svojim zapešéima nose futurističke. otkačene. sofisticirane i originalne satove.
Saš poput ovih iz tvrtke TokyoFlash ..
Shinshoku
onda je vrijeme do vam predslovimo TokyoFlosh kolekciIU nojolkočenijlh. nojneobiČnijih. nojinovalivnijih rUčnlh solova. slvorenlh ba~ za novu. lulurističku generociju potpuno nellpičnih poslovnjoko! I bo~ oni doslovno su poludjeli za TokyoFlosh dizajnerskim posllgnuéima.
Uzmimo. na primjer. TokyoFlash Shinshoku. Kad go vidile na nečijem zapešéu. zapilol éele se je li riječ o lunky umlelničkom djelu. dleČloj igročki. dizajnerskol narukviCl ih o svemu lome Istovremeno. Shinshoku bi mogao bili sve 10. a možda I ne~lo drugo - oli znale li ga 'čitall'. moéi ée vom posluŽlli i kao ručni sol.
ko je soli. U počelku maže biti i pogre~aka. ah u svakom slučaju éele privuéi pozornost.
Iii. uzmimo Geomesh rUčnl sat. jedon od nojnovilih TokyoFlash umdaka. Vrlo SF dizajn sasloji se od čok 27 LED komadiéa kaji vom svojim svjellima i njihovim okomilo-vodorovnim kombinacijomo doju naznaku vremena. I ovoj pul postoji moguénost do ne shvalile Isprve koliko le soli. Sigurno je ipok do ée vam voš Geomesh svojim turbo-futurisličkim izgledom barem pomoéi započeli rozgovor so sVlmo kaji ga apaze na vo~ol ruCI. A to bi opel mogoo bili sosvim dobar način do skloplle i neki novi posoo! Više informocijo o ovim fulurisličkim satovima potmžite na www.tokyoflash.com.
KOLIKO JE SATI?
E sad. šlo napravili kod vos kao ponosnog vlosniko novog TokyoFlosh Shlnshokua nelko no ulicI pila koliko je soli? Va~ fulunstički Ijubimac naime nemo ni klosični digitolnl dlsplel. ni kazaljke. ni brojeve. Sastoji se od niza rupica s LED displejima kojl bijeMe crveno. zeleno i žuto. popul misličnih točkica. Kad jednom shvolile princip brojonjo tih blije~leéih kružiéa. loko éele izračunali koli
TokyoFlosh nam. koko lm i Ime kaže. sližu iz samog sredi~to lehnolo~kih novatonja. A riječ je o doisla polpuno novom konceptu predslavljonla vremenskih jedinica. Čilall vnjeme na jednom TokyoFlash ručnom solu mom le naučili. oli oni kojl su u lome uspjeh. kažu do suslav postoji i do je zabavan.

Shinshoku Led Watch

Magazines

 

On the web